Privacy statement

Gebruikersvoorwaarden Verklaring inzake gegevensbescherming Benckmar B.V.
Wij hopen dat u er begrip voor hebt dat wij - vanwege de vele mogelijkheden en risico's die internet biedt - voor uw en onze bescherming een aantal Algemene Voorwaarden hebben opgesteld waarvan we u vragen ze in acht te nemen.

1. Het actualiseren van deze gebruiksvoorwaarden

Op grond van de constante technische en rechtelijke vernieuwingen zijn wij genoodzaakt de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en te actualiseren. Bekijk daarom voor ieder gebruik van onze website van wanneer de nieuwste versie is. De laatste wijziging vond plaats in juni 2018.

2. Auteurs- en andere eigendomsrechten

De totale inhoud van onze website, inclusief de teksten, foto's, grafische presentaties, audio- en videobestanden zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - ons eigendom. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag zonder toestemming alleen voor privé (en dus niet voor openbare of commerciële) doeleinden gebruikt worden (downloads, verveelvuldigingen). Veranderingen, vertalingen of andere bewerkingen van de inhoud vereisen vooraf schriftelijke toestemming van Benckmar B.V..

Onbevoegd gebruik of misbruik van alle merken en logo's van Benckmar B.V. is verboden. Wij wijzen u erop dat schending van onze auteurs- of andere eigendomsrechten civiel- en/of strafrechtelijke consequenties kan hebben.

3. Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Toch zijn we niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit ervan.

Deze website dient ter algemene informatie en vervangt op geen enkele manier medisch of professioneel advies. We verzoeken u dan ook u in voorkomende gevallen tot de arts of deskundige van uw keuze te wenden. Benckmar B.V. is niet verantwoordelijk voor handelingen die u op grond van deze website uitvoert.

De toegang tot en het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt op eigen risico. Benckmar B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de hieruit voortvloeiende schade, in het bijzonder aan databestanden, hard- en/of software van de gebruiker, die door of tijdens de verbinding, de toegang en/of het gebruik van de website zijn opgetreden.

Ook voor de inhoud en beschikbaarheid van de websites van derden die door externe links van deze website bereikt worden, dragen wij geen verantwoordelijkheid. 

Als beheerder van deze pagina's nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres). Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. Aangezien deze gegevens een speciale bescherming genieten, worden ze door ons alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. Hieronder beschrijven we welke informatie we tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze wordt gebruikt. Onze praktijk op het gebied van gegevensbescherming is in overeenstemming met de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd en de fundamentele Europese verordening inzake gegevensbescherming. Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het verwerken van aanvragen en bestellingen. Alleen na afzonderlijke toestemming van u worden uw gegevens ook gebruikt voor verdere, nauwkeurig omschreven doeleinden, bijv. voor informatie over aanbiedingen via de nieuwsbrief etc., als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Uw persoonlijke gegevens worden door ons of in opdracht van voor ons handelende personen niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming of een dienovereenkomstige officiële opdracht.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tijdens het gebruik van onze website worden persoonsgegevens (hierna: "gegevens") als volgt verzameld, verwerkt en/of gebruikt (hierna gezamenlijk aangeduid als: "verwerkt"): 

1. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in verband met het algemene gebruik van onze website

Bij elk bezoek aan onze website worden er diverse gegevens automatisch tijdelijk opgeslagen in een logbestand. Het gebruik van de individuele functies van onze website - in het bijzonder het zoekvak, leidt tot overeenkomstige bewerkingsprocessen. Wij verwerken in dit verband alleen de volgende gegevenstypen:

  • IP-adres
  • Datum /Tijd van de toegang
  • Besturingssysteem
  • Browsertype
  • Beeldschermgrootte
  • Opgeroepen en verwijzingspagina/bestandsnaam
  • Overdragende hoeveelheid gegevens.
  • Wij verwerken deze informatie uitsluitend om het gebruik van onze website mogelijk te maken. Hierbij gaat het in het bijzonder de totstandkoming van de verbinding en het waarborgen van de IT-beveiliging. Pseudonieme gebruikersprofielen zijn ook toegankelijk binnen de onder "7  webanalyse" verklaarde voorwaarden worden aangemaakt.

Naast de bovengenoemde gevallen worden persoonsgegevens slechts met uw uitdrukkelijke toestemming verzameld, verwerkt of gebruikt.

2. Anoniem / Gepseudonimiseerd gebruik van de website

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Om de site te optimaliseren en te verbeteren, kunnen we anonieme gegevens verzamelen om trends te analyseren, de site te beheren en voor marktonderzoeksdoeleinden. Anonieme gebruiksgegevens hebben ofwel van meet af aan geen betrekking op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, ofwel worden vervolgens zodanig geanonimiseerd dat de persoon niet kan worden geïdentificeerd. Gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden niet gecombineerd met de gegevens van de drager van het pseudoniem. Er worden geen pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt. 

Wij willen u erop wijzen dat wij ons het recht voorbehouden om persoonsgegevens en andere door ons verzamelde informatie in te zien en openbaar te maken indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke of officiële vereisten om ons in staat te stellen vermoede fraude, pesterijen of andere schendingen van wetten en wettelijke bepalingen, de reglementering van de site of de rechten van derden te onderzoeken of om elk dubieus gedrag dat ons oneerlijk lijkt te onderzoeken.

3. Contactformulier

Wij verzamelen persoonsgegevens via ons contactformulier. Hiervoor is het noodzakelijk om uw naam, voornaam, e-mailadres en uw specifieke vragen te vermelden. Hiervoor is extra informatie naast postadres of telefoonnummer weliswaar niet vereist, maar kan bijdragen aan snelle en individuele verwerking. Uw gegevens worden alleen verwerkt als de formuliergegevens volledig en consistent zijn ingevoerd. De verwerking van dergelijke informatie wordt uitsluitend voor de behandeling van uw aanvraag uitgevoerd. Behoudens wettelijke bewaartermijnen worden de gegevens na maximaal 90 dagen verwijderd nadat u uw aanvraag bij ons heeft ingediend. 

4. SSL-codering

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aanvragen die u ons als website-exploitant toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

5. Doorgeven van gebruikersgegevens

Benckmar B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren of op andere wijze doorgeven. Wij geven uw gegevens door aan derden als u daarvoor toestemming heeft gegeven of in de volgende gevallen:

Begunstigde: Benckmar B.V. geeft in bepaalde gevallen andere bedrijven en personen opdracht om namens hen aan hun verplichtingen tegenover hun klanten te voldoen. Hiervoor kan het nodig zijn om uw gegevens aan deze derden door te geven om u producten of diensten ter beschikking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn klantenservice, het verwerken van betaalgegevens, het uitvoeren van orders en marketingondersteuning. Zelfs in deze gevallen worden gegevens alleen verwerkt als dit wettelijk is toegestaan of als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Benckmar B.V. zal alleen bedrijven inschakelen die een veilige en ordelijke gegevensverwerking kunnen garanderen op basis van hun kwalificaties en hun technische en organisatorische mogelijkheden. Daarenboven geeft Benckmar B.V. alleen opdracht aan ondernemingen waarvan de medewerking is toegestaan op grond van de federale wet op de gegevensbescherming en de fundamentele Europese verordening inzake gegevensbescherming.

Gegevensverwerking op grond van wettelijke voorschriften / bescherming tegen misbruik / rechten van derden: Benckmar B.V. is gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Benckmar B.V. kan deze gegevens in het bijzonder aan de autoriteiten, de openbare aanklagers en de rechtbanken doorgeven. Benckmar B.V. heeft verder het recht om persoonsgegevens te verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is om misbruik van deze website aan het licht te brengen of te voorkomen of om claims van Benckmar B.V., haar werknemers of de gebruikers ervan af te dwingen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU, met uitzondering van de overdracht van de door het cookie gegenereerde informatie naar een server van Google in de VS (voor details zie 7 Webanalyses).

6. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van "Cookies." Hierbij gaat het om kleine bestanden die informatie over de technische sessiecontrole bevatten en tijdens het gebruik van onze website in sommige gevallen door een webserver via het geheugen van uw browser worden overgedragen. De informatie in de cookies bieden informatie over specifiek gebruiksgedrag gedurende de tijd van het bezoek aan onze website. Wij gebruiken de op deze wijze verzamelde informatie niet voor een individuele profilering van uw gebruiksgedrag. De informatie helpt ons alleen om de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van onze website te bepalen om onze website zo gemakkelijk mogelijk en efficiënt voor gebruikers te maken.

Onze cookies worden bovendien gebruikt in verband met de diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google") op het gebied van remarketing-gebruik. Hierdoor wordt u opnieuw op basis van de door uw gebruikersnaam gedefinieerde interesses naar specifieke reclame op de pagina's van het Google Partner Network geleid. U kunt het gebruik van cookies door Google voor dit doel uitschakelen, als u de pagina https://www.google.com/settings/oproept. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies van externe aanbieders uitschakelen door de deactiveringssite van het netwerkadvertentie-initiatief op te roepen. Houd er rekening mee dat Google eigen richtlijnen aangaande zijn gegevensbescherming heeft, die op ons niet van toepassing zijn. U dient zich voor het gebruik van onze website het privacybeleid van Google te raadplegen.

U kunt onze website ook zonder cookies gebruiken, door in uw browser het opslaan van cookies uit te schakelen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Houd er echter rekening mee dat door het deactiveren van cookies onder bepaalde omstandigheden een beperkte weergave van de website en eventueel een beperkte begeleiding van de gebruiker tot gevolg heeft.

7. Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie "6. Cookies"), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en aldaar door Google opgeslagen. Door het gebruik van de Anonymize_IP plugin verkort Google het IP-adres direct nadat het in de VS is opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel aan derden verschaffen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Externe aanbieders, waaronder Google, bieden advertenties aan op websites op het internet en gebruiken opgeslagen cookies om advertenties op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website aan te bieden. Google zal uw IP-adres niet met andere gegevens van Google combineren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) kunt u een browser add-on van Google downloaden. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website achterwege blijft. Om het gebruik van cookies of het gebruik ervan voor bovengenoemde doeleinden volledig te vermijden, dient u de verdere instructies te volgen die daar zijn neergelegd. 

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna "Google" genoemd). Google maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verkort het IP-adres met de laatste drie cijfers, een unieke toewijzing van het IP-adres is niet meer mogelijk (anonieme_IP-plugins). 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel aan derden verschaffen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Externe aanbieders, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Externe aanbieders, waaronder Google, maken gebruik van opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden herroepen.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen via de opt-outpagina voor Google-reclame (https://adssettings.google.com/authenticated) oproepen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden herroepen.

Ga voor meer informatie over het beleid van Google naar https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen.

Algemene informatie over de verwerking en bescherming van uw gegevens door Google vindt u op: https://privacy.google.com/#

8. Links op sociale platformen

Op onze website maken we gebruik van zogenaamde Social PlugIns van het sociale netwerk YouTube. (zie de webpagina's van de aanbieders www.youtube.com)

Wanneer u onze website in uw webserver opent, maakt de Social PlugIn een directe verbinding met de servers van de betreffende provider. Hierdoor ontvangt de aanbieder in ieder geval de informatie die u op onze website heeft gebruikt. Als u geregistreerd en ingelogd bent bij de betreffende aanbieder, kan uw bezoek ook worden toegewezen aan uw gebruikersaccount.

Afhankelijk van hoe de betreffende Social PlugIn werkt, zijn ook verdere verwerkingsprocedures mogelijk wanneer u met de Social PlugIn communiceert. Zo kan bijvoorbeeld de functie "Vind ik leuk" of "Reactie" van Facebook worden gebruikt om de hier gespecificeerde informatie op Facebook's nieuwsfeed te publiceren.

Het verzamelen en verwerken van de hierboven genoemde gegevens vindt plaats ten behoeve van de marketing van de betreffende aanbieder en Benckmar B.V. In overeenstemming met de uitleg van de cookies biedt uw webbrowser in de betreffende instellingen in meestal ook de deactivering van social plug-ins aan. Bovendien kunt u uw privacy beschermen door uit te loggen uit uw gebruikersaccount voordat u onze website bezoekt.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.  Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De Youtube-server wordt ook geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Raadpleeg de verklaring inzake gegevensbescherming op YouTube voor meer informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

9. Beveiliging en bescherming van gegevens, communicatie via e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden door technische en organisatorische maatregelen beschermd tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken op een manier die niet toegankelijk is voor derden. Wanneer u per e-mail communiceert, kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen. Daarom raden wij u aan per post informatie te verzenden die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

Door ons uw e-mailadres mee te delen, stemt u uitdrukkelijk in met het ontvangen van e-mails van ons. We kunnen e-mails gebruiken om met u te communiceren om u de gevraagde informatie of informatie over de aangeboden diensten te sturen. Wij zullen uw e-mailadres niet delen met een andere partij die het kan gebruiken om u direct te informeren over hun producten of diensten.

10. Intrekking van toestemmingen - Gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - Informatie, verwijdering en afscherming van gegevens - Gegevensoverdracht

Volgens de Federale Wet op de Gegevensbescherming en de fundamentele Europese verordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de opslag, evenals het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bovendien hebt u het recht om uw gegevens over te dragen in een machineleesbare indeling. Uw gegevens worden verwijderd als dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Voor informatie, verwijdering, correctie en gegevensportabiliteit verzoeken met betrekking tot uw gegevens en suggesties, neemt u contact op met onze toezichthouder voor gegevensbescherming (e-mail: info@benckmar.nl  Tel. +31 (0)33 479 1010).